See English Version

گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

 

اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های فنی و مهندسی

دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در علوم فنی و مهندسی

وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

 آموزش و پرورش ،شهرداري­ ها و سازمان­ هاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهر

انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه های فنی و مهندسی

كليه شركت­ ها و موسسات آموزشی در حوزه فنی و مهندسی 

كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در امور فنی و مهندسی